SPÅR & TÅG i VÄST

Stadgar

Namn och ändamål

§ 1         Spår & Tåg i Väst är, med säte i Göteborg, en ideell förening med syfte att verka och arbeta för Västsvenska föreningar med verksamhetsområde inom spårburen trafik, fordon i fullskala eller i modell. Spår & Tåg i Västs verksamhetsområde ligger i huvudsak inom följande tre områden:

-         Nyskapa intresse för tåghobbyn hos ungdomar av bägge könen.

-         Återskapa intresset hos personer som redan är medlem i någon förening.

-         Skapa en samverkan föreningar emellan för att säkra fortsatt fortlevnad.
 

Medlemmar

§ 2         Som medlem i Spår & Tåg i Väst kan föreningar i Västsverige med syfte enligt § 1 antas.

              Annan juridisk person än de ovan nämnda kan bli stödjande medlem i Spår & Tåg i Väst efter beslut på årsmöte.

              Medlemsförening som använder Spår & Tågs namn för egen vinning eller på annat sätt arbetar mot Spår & Tågs syften kan uteslutas.

               Medlemsavgift bestäms på årsmöte.

  

Räkenskapsår och årsmöte

§ 3         Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och årsmöte skall hållas senast den siste februari året efter aktuellt räkenskapsår.

Styrelse, revisorer, valberedning, kallelse, möten och röstning

 § 4         För föreningens övergripande ledning finns en styrelse som årligen utses av årsmötet. Styrelsen består av en ordförande som väljs på två år samt minst fyra ledamöter. Dessa väljs växelvis två år i taget. Ordförande och Kassör väljs växelvis. Styrelsen skall omedelbar efter årsmötet konstituera sig, varvid styrelsen inom sig skall utse vice ordförande, sekreterare och kassör. Utöver detta kan det antal suppleanter utses som årsmötet fastställt. Styrelsen kan dessutom efter eget gottfinnande adjungera personer för speciella frågor. 

              För att granska styrelsens förvaltning skall två revisorer utses. Revisorerna utses för ett år i taget.

 

              Styrelsens ledamöter skall vara medlem i minst en av medlemsföreningarna inom Spår & Tåg i Väst.

På årsmöte sker val av ledamöter till valberedning. Valberedningen skall bestå av minst fyra personer, varav en är sammankallande, representerande de i Spår & tåg i Väst ingående föreningarna.               

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 31 december.              

Till årsmöte skall kallelse med dagordning utgå minst fyra veckor innan årsmöte. Kallelse skall innehålla dagordning, valberedningens förslag, samt motioner med styrelsens yttrande.  Kallelsen skall skriftligen delges medlemsföreningarna.   

              Verksamhetsberättelse, bokslut, budget och verksamhetsplan skall delas ut vid årsmötet. Preliminärt bokslut skall finnas tillgängligt senast en vecka före årsmöte.

 

              På årsmöte äger varje förening närvara med ett namngivet ombud samt en namngiven suppleant för denne. Utöver detta äger stödjande medlem närvara med 1 observatör som dock ej har rösträtt. Styrelsen kan dessutom bjuda in person till årsmöte med observatörs status och således utan rösträtt.

 

              Rösträtt å årsmöte tillkommer ordinarie medlemsförenings ombud, samt vid ombudets frånvaro föreningens suppleant.

 

              Styrelsen kan vid behov kalla till extra möte, varvid gäller samma regler som vid årsmöte. Kallelse skall utskickas två veckor innan sådant möte. Vid extra möte skall endast de frågor behandlas som föranlett mötets kallande. Om 1/3 av medlemsföreningarna så begär, skall styrelsen kalla till extra möte.

 

Årsmötets dagordning

 

§ 5         Följande punkter skall ingå i dagordningen:

 

1.      Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

2.      Fråga om mötet har utlysts på stadgeenligt sätt

3.      Fastställande av dagordning

4.      Val av ordförande och sekreterare för mötet

5.      Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

6.      Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.

7.      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för tid som revisionen avser

9.      Fastställande av medlemsavgifter

10.  Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det innevarande verksamhetsåret

11.  Fastställande av antalet styrelsesuppleanter

12.  Val av

a.       Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år

b.      Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

c.       Eventuella fyllnadsval

d.      Eventuella val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år

e.       Två revisorer för en tid av ett år

f.        Valberedning för en tid av ett år

13.  Motioner

 

Styrelsens arbetssätt

 

§ 6         Protokoll från styrelsemöte, medlemsmöte, årsmöte och extramöte skall utskickas till varje medlemsförenings styrelse.

 

Ungdomssektionen ”Juniortåg”

 

§ 7         I syfte att underlätta ungdomars inträde i ungdomshobbyn har Spår & Tåg i Väst en ungdomssektion. För ledning och drift av ungdomssektionen svarar föreningens styrelse eller av styrelsen utsedda funktionärer.

 

              Till medlemmar i ungdomssektionen kan antas enskilda personer under 18 år.

 

Ekonomi och firmateckning

 

§ 8         Spår & Tåg i Västs intäkter består i huvudsak av sponsorbidrag och lotteriintäkter. Bok över föreningens ekonomi skall föras.

 

§ 9         Föreningens firma tecknas av ordförande, sekreterare eller kassör var för sig.

 

Stadgeändring

 

§ 10       Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara ett årsmöte. Minst två tredjedelar av närvarande medlemsföreningars representanter skall stödja beslutet. Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelse.

 Föreningens upplösande 

§ 11       Spår & Tåg i Väst kan upplösas om två tredjedelar av medlemsföreningarna beslutar om detta vid två på varandra följande medlemsmöten varav det ena är årsmöte.

 

              Eventuella tillgångar realiseras och det finansiella resultatet delas lika mellan de vid detta tillfälle anslutna medlemsföreningarna.

 

              Ungdomssektionen ”Juniortåg” upplöses samtidigt.